آیا بعد تعمیر تلویزیون باید از تعمیر کار ضمانت نامه بگیریم؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
31 کار در سنجاق

لبته همیشه تعمیرات ۳ ماه ضمانت دارد. نکته...همان قسمت تعمیر شده مد نظر است.اگر به تعمیر کارتان اعتماد میکنید. دریافت ضمانت کتبی لازم نیست.ولی تعمیرکار میتواند در فاکتور ارایه شده با ذکر عیوب برطرف شده تاریخ تعمیر را قید نمای

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸