نور صفحه ی تلویزیون گاهی کم و زیاد میشود دلیل چیست؟

2 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
31 کار در سنجاق

ممکن است سنسور مربوط به کنترل نور روشن باشد.داخل تنظیمات غیر فعال گردد.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
23 کار در سنجاق

نور صفحه مربوط ب ایراد بکلایته وقتی کم و زیاد میشه بستگی ب دستگاه داره ممکنه بردپاور مشکل داشته باشه و ممکنه هم مشکل از سنسور محیطی باشه

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸