تلویزیون آبخوردگی داره خطوط رنگی عمودی روی تصویر ایجاد میشه قابل تعمیر هست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
پروانه کسب
23 کار در سنجاق

تلویزیونی ک اب خوردگی داره باید تیکان برد ادرس تعویض بشه و فلتاش تعمیر بشن

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸