تلویزیون آبخوردگی داره خطوط رنگی عمودی روی تصویر ایجاد میشه قابل تعمیر هست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

تلویزیونی ک اب خوردگی داره باید تیکان برد ادرس تعویض بشه و فلتاش تعمیر بشن

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق