دستگاه تلویزیون چند روزه صدا داره ولی تصویرش سیاهه چه اتفاقی افتاده براش؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
پروانه کسب
23 کار در سنجاق

دستگاهی ک صدا دارد تصویرش تیره یا ندارد ایرادش از بکلایت میتونه باشه

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸