دلیل پایین اومدن کیفیت صدای تلویزیون LCD چیه؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
31 کار در سنجاق

دلایل مختلفی میتواند داشته باشد و نیاز به بررسی است

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸