وقتی به تلویزیون دستگاه ps۴ را وصل میکنیم چند خط سفید روی صفحه ظاهر میشود دلیل چیست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
پروانه کسب
23 کار در سنجاق

دلیل بوجود آمدن خطوط میتواند کابل hd باشد و باید کابل اچ دیشو عوض کرد

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸