آیا در آیفون تصویری تکنما میتوان تصویر ارتباط داخلی را نداشت؟

0 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸