چرا با برداشتن گوشی آیفون صدای سوت می آید؟

2 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
8 کار در سنجاق

ایراد از برد پنل میباشد یا نزدیک بودن یکی از سیمها به میکروفن پنل باعث بروز این مشکل شده است.

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
29 کار در سنجاق

1. پنل درست اب بندی نشده است 2. صدای بلندگو میکروفن تا آخر زیاد شده باشد 3.برد صوت پنل رسوب گرفته است 4. ترانس با ولتاژ غیر استاندارد استفاده شده باشد

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷