صفحه نمایش آیفون تصویری، تصویری بیرون را نمایش نمی دهد، مشکل از کجاست؟

2 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
8 کار در سنجاق

اگرفقط دریک مانیتور باوجود روشن بودن صفحه LCD تصویر نباشد ابتدا بایستی از قطع نبودن سیم سفید(شماره 4) اطمینان پیدا کنیم ویا قطع شدن جامپر پشت مانیتور نیز باعث نداشتن تصویر است

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
28 کار در سنجاق

1.اول متحان کنید که درمورد همه‌ی واحد این مشکل وجود دارد 2.ممکن است سویچر خراب شده باشد 3.سیم مربوط به تصویر قطع شده ویا رسوب گرفته آست 4_دوربین خراب شده باشد 5.برد تصویر مانیتور ویالامپ تصویر درمانیتورهای جدید ال سی دی خراب ویا سوخته باشد

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷