چرا صدای من وقتی از آیفون صحبت می کنم در بلندگوی دم در شنیده نمی شود؟

2 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
8 کار در سنجاق

ابتدا از سالم بودن سیم رابط گوشی و مانیتور اطمینان حاصل نموده و سپس میکروفن داخل گوشی را بررسی کنید.

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
29 کار در سنجاق

1. بلندگو پنل بیرون خراب شده باشد ویابرد صوت رسوب گرفته است 2. میکروفن گوشی ایفن خراب باشد 3. سوکتهای سیم بین گوشی وایفن قطعی پیدا کرده باشد 4. بردصوت رسوب گرفته با خراب شده باشد 5. سیم مربوط به صدا رسوب گرفته است یا قطع شده باشد

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷