چرا تصویر آیفون نویز و برفک شدید دارد؟

2 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
8 کار در سنجاق

حتما کابل مورد استفاده جهت ارتباط پنل و مانیتور از نوع ضعیف بدون فویل استفاده شده

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
28 کار در سنجاق

1. سیم کشی ایفن از داخل لوله برق رد شده باشد ویا سیم غیر استاندارد استفاده شده باشد 2. برد تصویر پنل بیرون خراب ویا رسوب گرفته است 3. دوربین خراب شده باشد 4. برق مانیتور به میزان لازم تأمین نمی شود

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷