ارتفاع استاندارد پریزها به چه صورت است؟ آیا صاحبخانه میتواند ارتفاع پریزها را بنا به نظر خود تغییر دهد یا استاندارد خاصی دارد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
23 کار در سنجاق

ارتفاع استاندارد کلید از کف حدود۱۲۰سانتی متر و ارتفاع استاندارد پریز از کف تمام شده ۴۰سانتی متر می باشد که در شرایط خاص میتوان ارتفاع را تغییر داد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸