از سیستم آیفون تصویری تک نما استفاده می کنیم در حال حاضر آیفون صوتی داریم آیا نیاز به تعویض سیم کشی است ؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای آیفون تصویری ۹واحده کوماکس اگر کابلها از واحدها تکی آمده باشد برای هر واحد ۴رشته احتیاج میباشد و اگر کابل کشی به صورت واحد به واحد آمده باشد ۴رشته مشترک وبه ازای هر واحد یک رشته سیم برای زنگ احتیاج میباش

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸