صدای خروجی پنل رنگی کم شده چطوری زیادش کنم ؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
11 کار در سنجاق

صدای خروجی پنل رنگی اگر ضعیف است باید پنل باز شود از طریق پتانسیومتر صدای پنل تنظیم شود.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸