ایا هر طرحی که در ذهن داریم بر روی بلکا قابل اجرا است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
177 کار در سنجاق

خیر. در اجرا محدودیت هایی وجود دارد و البته بستگی به مهارت متخصصی دارد که کار را اجرا می کند.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸