ایفون تصویری دارم وقتی زنگ می خورد یا مانیتور روشن میشود سوت میکشد مشکل چیست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
11 کار در سنجاق

در موقع روشن شدن مانیتور اگر سوت بکشد ایراد از میکروفون پنل میباشد باید پنل باز شود اول ازطریق پتانسیومتر میتوان سوت پنل را برطرف کرد،دوم احتمال اینکه میکروفون از سطح پنل فاصله گرفته باعث سوت کشیدن میشود.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸