برای سری کردن ترانس با در بازکن جریان باید سری شود یا دی سی؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای راه اندازی دربازکن باید سیم دربازکن و ترانس۱۲ولت AC و سیم رله در بازکن پنل باهم سری شوند تا در بازکن عمل کند.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق