در آیفون تصویری اگر تصویر ثابت بماند چکار باید کرد؟

0 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸