در تمام واحد های ساختمان صدای آیفون کار نمیکند مشکل چیه؟

2 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
91 کار در سنجاق

مشکل یا برد تغذیه پانل ورودی و یا از میکروفن پانل ورودی

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
11 کار در سنجاق

اگر در تمام واحدها صدای آیفون کار نمیکند در پنل میکروفون ،اسپیکر باید چک شود.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸