در کل ساختمان آیفون برخی از واحد ها به خوبی کار نمیکند آیا مشکل از پنل است؟

2 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
19 کار در سنجاق

مشکل از پانلهای داخل ساختمان میتواند باشد

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

در ساختمانهای که آیفون برخی از واحدها کار نمیکند باید مورد بررسی قرار داد که علت کار نکردن اگر فقط زنگ نخوردن باشد در پنل یا سیم زنگ قطع شده یا شاسی زنگ مورد دارد در غیر اینصورت مشکل از پنل نیست و باید موارد دیگری از جمله سیم کشی، سوئیچر،خود دستگاه داخل واحد مورد بررسی قرار گیرد.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق