دلایل خنک نکردن کولر آبی چیست؟

3 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
92 کار در سنجاق

۱خرابی پمپ ۲ خرابی پوشال ها ۳ کولر در معرض نور مستقیم خورشید

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

خنک نکردن کولر ابی مشکل از سیستم گردش هوا (مسدود بودن پوشال ها بر اثر گرفتن شوره و ساوورت)خوب عمل نکردن پمپ آب و عدم چرخش اب در لوله ها و همچنین مسدود بودن مسیر هوای کولر

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
57 کار در سنجاق

کثیفی پوشال ها انتخاب محل نامناسب برای کولر کاهش دور الکتروموتور شل شدن و پارگی تسمه عدم آبرسانی به پوشال ها

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸