دلیل بو گرفتن کولر چیست؟

3 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
90 کار در سنجاق

آب درون لگن کولر زیاد مانده و باید خالی و مجدد پر شود پوشال ها آلوده هستن باید تعویض شوند مورد دیگری ندارد

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
55 کار در سنجاق

_راکت ماندن آب به مدت طولانی در داخل تشتک کولر _عدم تعویض سالانه پوشالها

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بو گرفتن کولر به دلیل عدم بموقع تعویض آب کولر که بر اثر بوجود امدن باکتری میباشد و راهکارهایی دارد که از لحاظ رعایت اصول حرفه ای گری از توضیح آن معذورم

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸