دلیل داغ کردن موتور کولر های آبی چیست؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
92 کار در سنجاق

سفتی زیاد تسمه باید تسمه تنظیم باشد علت دیگر میتواند عدم وجود آب در سیستم باشد به این صورت که پوشال ها خیس نشوند در این صورت دینام داغ می کند استفاده زیاد از کولر در دور تند علت دیگر است هر ۸ ساعت ۱۵ دقیقه کولر خاموش شود

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
57 کار در سنجاق

_نوسانات ولتاژ برق اصلی _قفل کردن پره های موتور _تنظیم نبودن شناور آب و مشکل در آبرسانی

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸