کلید محافظ جان یا یا نام دیگرش کلید جریان نشتی چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
23 کار در سنجاق

کلید محافظ جان نوعی کلید است که داخل جعبه فیوز مینیاتوری ساختمان قرار میگیرد و فاز و نول ابتدا وارد این کلید شده و سپس به فیوزها و در ساختمان تقسیم می شوند، در اثر اختلاف شدت جریان فاز و نول این کلید برق ساختمان را قطع می کند و برای عملکرد مناسب این کلید باید از برند استاندارد استفاده شود ،وجود سیمکشی اِرت باعث عملکرد مناسب این کلید است اما در صورت نبود ارت نیز این کلید کارایی دار

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸