برای خونه ۸۰ متری کولر گازی چند هزار خوبه؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

برای ۸۰متر فضا کولر ۲۴۰۰۰ مناسب و کافی است.

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸